Šta je pilot Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije (European Health Interview Survey - EHIS, wave 3)?

29. Jul 2019.

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije u 2019. godini predstavlja nacionalno istraživanje koje će Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije sprovesti u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine, u skladu sa međunarodnim standardima (Evropska anketa o zdravlju, treći talas – European Health Interview Survey - EHIS, wave 3).

Istraživanjem će biti obuhvaćeno oko 6 000 slučajno izabranih domaćinstava u Srbiji. Predmet istraživanja biće odraslo stanovništvo starosti petnaest godina i više, kao i deca i omladina uzrasta od pet do četrnaest godina.

Glavni cilj istraživanja zdravlja je da se, na osnovu reprezentativnog uzorka stanovništva, dobije opis zdravstvenog stanja populacije kako na nivou Republike tako i na nivou četiri statistička regiona (Vojvodina, Beograd, Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija).

U osnovi istraživanja je potreba da se dobiju informacije o tome kako ljudi doživljavaju svoje zdravlje, do koje mere koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o svom zdravlju prihvatajući određene stilove života ili oslanjajući se na preventivne i druge zdravstvene usluge.

U Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije koristiće se dva načina prikupljanja podataka:

intervju „licem u lice” – prikupljanje odgovora na pitanja u toku komunikacije između anketara i ispitanika i samopopunjavanje upitnika od strane ispitanika bez učešća anketara.

Tokom sprovođenja istraživanja obaviće se i osnovna antropološka merenja (visina, telesna masa) i merenje krvnog pritiska anketiranih lica.