O projektu

section-cover

Ciljevi projekta

Osnovni cilj projekta je nastavak usklađivanja nacionalnog statističkog sistema sa međunarodnim standardima, prvenstveno sa standardima Evropskog statističkog sistema (ESS) i poboljšanje procesa donošenja odluka zasnovanog na podacima.

Poseban cilj projekta je povećanje dostupnosti, kvaliteta, uporedljivosti i blagovremenosti statističkih podataka visokog kvaliteta i njihovoj važnosti za kreiranje politika.

Usaglašavanjem će se olakšati i unaprediti uporedivost podataka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou prema vrsti prikupljenih podataka i prema vremenu njihovog prikupljanja.

Projekat se sastoji od četiri komponente koje predstavljaju značajna statistička istraživanja:

   1. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021.
   2. Popis poljoprivrede 2021.
   3. Anketu o zdravlju stanovništva (EHIS 2019)
   4. Istraživanje višestrukih pokazatelja o položaju žena i dece (MICS 2019)


Projekat će doprineti jačanju primene nacionalnih strategija koje su usmerene na različite sektore i stejkholdere.

Sektor
  • Javna uprava
EuropeAid referenca
18SER01/04/11
Komponente
  • Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021
  • Popis poljoprivrede 2021
  • Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije (EHIS 2019)
  • Istraživanje višestrukih pokazatelja o položaju žena i dece (MICS 2019)
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
20.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 18 - Statistika
Vreme implementacije
Korisnik
Republički zavod za statistiku
Implementiran od strane
Republički zavod za statistiku