Konkursi

Datum objave Rok za prijavu Naziv i opis Dokumenti
24. Jun 2022. 24. Jun 2022.

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore u Popisu 2022.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem elektronske prijave od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova).

Detaljnije informacija na veb-sajtu popis2022.stat.gov.rs

26. Septembar 2019. 3. Oktobar 2019.

Republički zavod za statistiku objavljuje konačnu listu izabranih zdravstvenih radnika za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

Konačnu listu izabranih zdravstvenih radnika možete pogledati  –  ovde.

Svi izabrani kandidati su obavezni da najkasnije do 27. septembra 2019. godine do 10.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku.

Ukoliko dodatni podaci ne budu uneseni u naznačenom roku, smatraće se da je zdravstveni radnik odustao od rada u istraživanju.

25. Septembar 2019. 2. Oktobar 2019.

Republički zavod za statistiku objavljuje preliminarnu listu izabranih zdravstvenih radnika

Preliminarna lista izabranih zdravstvenih radnika možete pogledati – ovde. 

23. Septembar 2019. 20. Februar 2020.

Republički zavod za statistiku objavljuje Rang listu i spisak zdravstvenih radnika koji se pozivaju na testiranje i razgovor

Rang listu prijavljenih kandidata za zdravstvene radnike koji se pozivaju na razgovor, možete pogledati – ovde.  

19. Septembar 2019. 26. Septembar 2019.

Republički zavod za statistiku objavljuje konačne liste izabranih kandidata za anketare i zdravstvene radnike za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

Konačnu listu izabranih anketara možete pogledati  –  ovde.

Konačnu listu izabranih zdravstvenih radnika možete pogledati  –  ovde.

Svi izabrani kandidati su obavezni da najkasnije do 22. septembra 2019. godine do 20.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku.

Ukoliko dodatni podaci ne budu uneseni u naznačenom roku, smatraće se da je anketar/zdravstveni radnik odustao od rada u istraživanju.

Informacije o obuci anketara i zdravstvenih radnika biće objavljene na veb-sajtu Zavoda 26. septembra 2019. godine.

17. Septembar 2019. 22. Septembar 2019.

Ponovljeni javni poziv za prijavljivanje kandidata za zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019.

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. u pojedinim gradovima/opštinama, javni poziv za prijavu kandidata za zdravstvene radnike biće ponovljen 17. septembra 2019. godine na osnovu odluke donete na sastanku Istraživačkog tima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) i Instituta za javno zdravlje Srbije (IJZS) dana 16.09.2019. godine. Gradovi/opštine u kojima nedostaju zdravstveni radnici za rad na terenu u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. jesu: Beograd (nedostaje 5 zdravstvenih radnika), Bačka Topola (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Kruševac (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Novi Sad (nedostaje 1 zdravstveni radnik) i Smederevo (nedostaje 1 zdravstveni radnik) - ukupno 9 zdravstvenih radnika.

U skladu sa ponovljenim javnim pozivom, pozivaju se građani koji žele da učestvuju u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije, u svojstvu zdravstvenog radnika da se u periodu od 17. do 22. septembra 2019. godine prijave Republičkom zavodu za statistiku.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave – ovde.

Uz prijavu na javni poziv, kandidat je dužan da svojeručno potpiše i skenira Izjavu o davanju tačnih podataka – ovde, koju treba da pošalje imejlom na adresu EHIS@stat.gov.rs. 

Kandidati za koje se, uvidom u tražena dokumenta, ustanovi da ne ispunjavaju opšte uslove definisane javnim pozivom, biće isključeni iz daljeg postupka, a kandidati za koje se utvrdi da su u prijavi dali netačne podatke, biće ponovo bodovani.

U slučaju da kandidati ostvare isti ukupan broj bodova po prijavi, prednost će imati kandidati sa većim brojem bodova dobijenih na razgovoru.

Ukoliko su kandidati podneli prijavu po prvom Javnom pozivu za prijavljivanje kandidata za  supervizore terena, anketare i zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja Srbije 2019. (objavljeno dana 02.09.2019. godine) nisu u obavezi da po ponovljenom konkursu dostavljaju dokumenta kojima dokazuju ispunjavanje opštih uslova koji su definisani javnim pozivom.

Zadatke anketara i zdravstvenih radnika, kao i proceduru za njihov izbor, možete pogledati – ovde.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni: 

da je državljanin Republike Srbije;

da je punoletan i radno sposoban;

da je stekao najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

da je nezaposlen (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) ili da je korisnik starosne penzije;*

da (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) nije radno angažovan po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu niti ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;

da nije osuđivan – dokazuje se uverenjem koje izdaje MUP (ne starijim od 6 meseci);

da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga – dokazuje se potvrdom koju izdaju osnovni sudovi (ne starijim od 6 meseci). 

Posebni uslovi koje kandidat za zdravstvenog radnika treba da ispuni:

diploma o stečenom srednjem/višem/visokom obrazovanju iz oblasti zdravstva 

Sa izabranim kandidatima zaključuje se  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

*Važna napomena: Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika, sklapanjem ugovora o privremenim i povremenim poslovima može biti obustavljena isplata porodične penzije za vreme trajanja ugovora u skladu sa članom 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Rang lista kandidata (za zdravstvene radnike) sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi, kao i spisak kandidata koji se pozivaju na razgovor, biće objavljena 23. septembra 2019. godine na veb-sajtu Zavoda.

16. Septembar 2019. 23. Septembar 2019.

Republički zavod za statistiku objavljuje preliminarne liste izabranih kandidata za anketare i zdravstvene radnike za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

Preliminarnu listu izabranih kandidata za anketare  možete pogledati –  ovde.

Preliminarnu listu izabranih kandidata za zdravstvene radnike možete pogledati  –  ovde.

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. u pojedinim gradovima/opštinama, javni poziv za prijavu kandidata za zdravstvene radnike biće ponovljen 17. septembra 2019. godine na osnovu odluke donete na sastanku Istraživačkog tima RZS i IJZS dana 16.09.2019. godine.Gradovi/opštine u kojima nedostaju zdravstveni radnici za rad na terenu u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. jesu: Beograd (nedostaje 5 zdravstvenih radnika), Bačka Topola (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Kruševac (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Novi Sad (nedostaje 1 zdravstveni radnik) i Smederevo (nedostaje 1 zdravstveni radnik).

9. Septembar 2019. 16. Septembar 2019.

Republički zavod za statistiku objavljuje Rang listu i spisak anketara i zdravstvenih radnika koji se pozivaju na testiranje i razgovor

Rang listu prijavljenih kandidata za anketare i zdravstvene radnike, kao i spisak kandidata koji se pozivaju na razgovor, možete pogledati – ovde

2. Septembar 2019. 9. Septembar 2019.

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za supervizore terena, anketare i zdravstvene radnike

Republički zavod za statistiku u periodu od 5. oktobra do 30. decembra 2019. godine sprovodi „Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije”. Anketiranje će se sprovoditi prema Organizaciono-metodološkom uputstvu uz pomoć laptopova, popunjavanjem upitnika u direktnom kontaktu sa licima u domaćinstvu.

Za ovo istraživanje biće angažovano ukupno 152 kandidata od kojih će 10 kandidata biti angažovano na poslovima supervizora terena*, 71 kandidat na poslovima anketara i 71 na poslovima zdravstvenih radnika.

*Napomena: Supervizori terena biraju se iz redova anketara nakon obuke (predviđeno je testiranje).

Prema metodologiji koja se primenjuje u ovom istraživanju, terenski deo istraživanja realizovaće se kao timski rad – biće formiran 71 tim. Svaki tim se sastoji od dva člana – anketara i zdravstvenog radnika.

Spisak gradova/opština u kojima se formiraju timovi, možete pogledati – ovde.   

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni: 

da je državljanin Republike Srbije;

da je punoletan i radno sposoban;

da je stekao najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

da je nezaposlen (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) ili da je korisnik starosne penzije;*

da (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) nije radno angažovan po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu niti ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;

da nije osuđivan – dokazuje se uverenjem koje izdaje MUP (ne starijim od 6 meseci);

da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga – dokazuje se potvrdom koju izdaju osnovni sudovi (ne starijim od 6 meseci). 

Posebni uslovi koje kandidat za anketara treba da ispuni:

poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata, koje je eliminacionog karaktera.

Posebni uslovi koje kandidat za zdravstvenog radnika treba da ispuni:

diploma o stečenom srednjem/višem/visokom obrazovanju iz oblasti zdravstva 

Sa izabranim kandidatima zaključuje se Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

*Važna napomena: Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika, sklapanjem ugovora o privremenim i povremenim poslovima može biti obustavljena isplata porodične penzije za vreme trajanja ugovora u skladu sa članom 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Pozivaju se građani koji žele da učestvuju u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije, u svojstvu anketara/zdravstvenog radnika da se u periodu od 2. do 8. septembra 2019. godine prijave Republičkom zavodu za statistiku.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave – ovde.

Uz prijavu na javni poziv, kandidat je dužan da svojeručno potpiše i skenira Izjavu o davanju tačnih podataka – ovde, koju treba da pošalje imejlom na adresu EHIS@stat.gov.rs. 

Kandidati za koje se, uvidom u tražena dokumenta, ustanovi da ne ispunjavaju opšte uslove definisane javnim pozivom, biće isključeni iz daljeg postupka, a kandidati za koje se utvrdi da su u prijavi dali netačne podatke, biće ponovo bodovani.

U slučaju da kandidati ostvare isti ukupan broj bodova po prijavi, prednost će imati kandidati sa većim brojem bodova dobijenih na razgovoru.

Zadatke anketara i zdravstvenih radnika, kao i proceduru za njihov izbor, možete pogledati – ovde.

Rang liste kandidata (za anketare i za zdravstvene radnike) sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi, kao i spisak kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor, biće objavljene 9. septembra 2019. godine na veb-sajtu Zavoda.

29. Avgust 2019. 30. Avgust 2019.

Republički zavod za statistiku objavljuje konačnu listu izabranih kandidata za ažurante za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

Konačnu listu izabranih ažuranata možete pogledati - ovde

Svi izabrani kandidati su obavezni da najkasnije do 30. avgusta 2019. godine do 16.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju na sledećem linku.

26. Avgust 2019. 28. Avgust 2019.

Republički zavod za statistiku objavljuje preliminarnu listu kandidata za ažurante za Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019.

Preliminarnu listu kandidata za ažurante možete pogledati - ovde.

Rok za podnošenje prigovora na bodovanje i izbor kandidata je 27. avgust 2019. godine do 12 časova. Kandidati prigovor mogu podneti Zavodu putem imejla na adresu: mladen.velickovic@stat.gov.rs. Prigovori se razmatraju 28. avgusta 2019 godine.

Konačna lista izabranih ažuranata biće objavljene na sajtu Zavoda 29. avgusta 2019. godine.

24. Avgust 2019. 2. Septembar 2019.

Rang lista i spisak kandidata za ažurante pozvanih na razgovor

Rang listu i spisak kandidata za ažurante koji se pozivaju na razgovor, kao i mesto i vreme održavanja, možete pogledati - ovde

21. Avgust 2019. 23. Avgust 2019.

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za ažurante za „Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2019“


Javni poziv

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem elektronske prijave od 22. avgusta (od  8 sati) do 23. avgusta u 20 sati.

Zadatke ažuranata, kao i proceduru za njihov izbor, možete pogledati - ovde

Elektronska prijava