Konačni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.

28. April 2023.

U Knjizi 1 – „Nacionalna pripadnost“ dati su konačni rezultati Popisa 2022. godine o ukupnom broju stanovnika Republike Srbije, po polu i izjašnjavanju na pitanje o nacionalnoj pripadnosti. Knjiga sadrži podatke za  etničke zajednice koje imaju više od dve hiljade pripadnika (po opštinama i gradovima), dok su podaci o etničkim zajednicama sa manje od dve hiljade pripadnika dostupni u diseminacionoj bazi.

Ovom knjigom Republički zavod za statistiku počinje objavljivanje konačnih rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine. 

Knjiga 1 Nacionalna pripadnost (opštine i gradovi)

Tabela - Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti